Sikkerhetssenteret Rørvik AS

Hvorfor maritime batterisystemer opplæring er avgjørende for sikkerheten til sjøs?

Maritime batterisystemer

Teknologiske fremskritt har ført til økt bruk av maritime batterisystemer på skip. Disse systemene tilbyr en renere og mer bærekraftig energikilde, men de kommer også med utfordringer som krever spesialisert kunnskap og opplæring.

Hva er maritime batterisystemer?

Maritime batterisystemer er komplekse enheter som krever en dyp forståelse for å kunne betjenes, inspiseres og vedlikeholdes trygt. Feil bruk eller vedlikehold kan føre til alvorlige problemer som brann, eksplosjoner eller systemfeil.

Kurset om maritime batterisystemer, som er et nettkurs designet for å oppfylle Sjøfartsdirektoratets krav, er ment for personer som arbeider om bord på skip. Se mer om kurset her.

Hvorfor er opplæring viktig?

Maritim batteriopplæring er avgjørende av flere grunner:

  1. Sikkerhet: Kunnskap om systemets oppbygning og virkemåte minimerer risikoen for ulykker.
  2. Effektivitet: Riktig opplæring sikrer effektiv drift og vedlikehold, noe som øker systemets levetid.
  3. Håndtering av nødsituasjoner: Opplæring forbereder personell til å håndtere alarmer og farer raskt og effektivt.

Kurset i maritime batterisystemer omfatter både teoretisk og praktisk opplæring tilpasset deltakernes spesifikke funksjoner og arbeidsoppgaver. Du vil lære om:

  • Batterikjemi: Forståelse for de kjemiske prosessene som skjer i batteriet og hvordan disse påvirker ytelsen.
  • Tekniske begreper: En dypere innsikt i teknologien bak batterisystemene.
  • Sikkerhetsprosedyrer: Hvordan identifisere og håndtere ulike risikoer forbundet med batterisystemene.
  • Vedlikehold: Regelmessig vedlikehold er avgjørende for å opprettholde høye sikkerhetsstandarder.

Denne omfattende opplæringen gir deltakerne den nødvendige kompetansen for sikker og effektiv håndtering av maritime batterisystemer.

Hvordan bidrar kurset til økt sikkerhet om bord?

Gjennom å gi deltakerne en grundig forståelse av hvordan batterisystemene fungerer, hvordan de vedlikeholdes, og hvordan man skal håndtere nødsituasjoner, bidrar kurset til en betydelig økning i sikkerheten om bord. Kunnskap om disse aspektene er viktig for å unngå potensielle farer som kan oppstå ved feilaktig bruk eller vedlikehold.

Hovedrisikoene forbundet med maritime batterisystemer

– Brannfare: Feil håndtering eller overoppheting kan føre til brann.

– Eksplosjonsfare: Gassutslipp kan forårsake eksplosjoner hvis de ikke håndteres riktig.

– Strømstøt: Feil bruk kan føre til potensielt livstruende strømstøt.

Kurset forbereder deltakerne på å håndtere disse risikoene gjennom omfattende opplæring og praktiske øvelser.

Kurset tilfredsstiller Sjøfartsdirektoratets krav til opplæring gitt i forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip (ASH-forskriften) § 2-6 og rundskriv datert 26.01.2022. «Veiledning til krav til opplæring om kjemiske lager for energi (maritime batterisystemer) om bord i norske skip».

Opplæringen av den som skal betjene, utføre inspeksjon eller vedlikehold av maritime batterisystemer i bruk om bord på skip, er en viktig forutsetning for å kunne utføre oppgavene på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Den som skal betjene, utføre inspeksjon eller vedlikehold av maritime batterisystemer i bruk ombord på norske skip skal ha

• opplæring tilpasset funksjon eller arbeidsoppgaver

• nødvendig praktisk opplæring i tillegg til den teoretiske opplæringen

• regelmessig vedlikehold av kompetanse.

Målsetting

Opplæringen om maritime batterisystem skal inkludere

• risikoene og farene som bruk av maritime batterisystem representerer

• tilpasset sikkerhetsopplæring, framgangsmåter, planer og instrukser, herunder eventuelle sjekklister for å sikre maritime batterisystems tekniske tilstand og egnethet før bruk

• utstyrsspesifikk opplæring.

Kompetansemål

Etter fullført opplæring skal den som skal lede eller utføre arbeidsoppgaver knyttet til å betjene, utføre inspeksjon eller vedlikehold av maritime batterisystemer

– kjenne til batterikjemi og de forskjellige typer battericeller

– kjenne til frekvensomformer

– kjenne til viktige tekniske begreper for batterisystem

– kunne redegjøre for farene knyttet til batterisystem i et sikkerhetsperspektiv

– kunne redegjøre for farene knyttet til ulike risikoer (temperatur, forgiftning og antennelse)

– kunne redegjøre for hjelpesystem

– kunne redegjøre for batterisystemets viktige og kritiske alarmer med tanke på mulig årsak til og konsekvens av alarmer

– kunne redegjøre for håndtering av farer og hendelser som kan oppstå i maritime batterisystemer

– kunne vurdere risiko knyttet til batterisystem individuelt og i samarbeid med andre.

Siste innlegg